Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik Bölümü
 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Öğretim Üyesi Sayısı

:

3

Araştırma Görevlisi Sayısı

:

10

Öğretim Görevlisi

:

7

Öğrenci Sayısı

:

572

Puan Türü

:

YGS-2

Eğitim Dili

:

Türkçe

Eğitim Modeli

:

Entegre Eğitim

Hazırlık

:

Yok

Yerleşke

:

Umuttepe

Eğitim Süresi

:

4 yıl

Yükseklisans Mezun Sayısı

:

23

Doktora Mezun Sayısı

:

5

 

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992 yılında kurularak 2 yıllık ön lisans programı ile eğitime başlamış ve 1997-1998 eğitim öğretim yılında 4 yıllık lisans programı uygulayan Kocaeli Sağlık Yüksekokulunun bir bölümü olarak lisans eğitimi faaliyetine başlamıştır.

Öğrenci sayısı:
Hemşirelik Bölümü öğrenci sayısı 572 dir.

Teorik ve Uygulamalı Eğitimin Özellikleri
I.sınıfta öğrenci; sağlıklı erişkin bireyi tanır. (Anatomi, fizyoloji, psikoloji, histoloji, beslenme, biyokimya, mikrobiyoloji v.b) Bireyin sağlık durumunu değerlendirmesini öğrenir. Öğrenciler, bilgi ve becerileri her yarıyıl on dört hafta süresince 8 saat teorik, 4 saat laboratuar, 4 saat uygulama çalışması ile kazanır.

2.sınıfın 1. ve 2. döneminde öğrenci; sağlığı bozulmuş (hasta) bireyi tanır, sağlık durumunu değerlendirir, hemşirelik tanılarını belirler, hemşirelik girişimlerini planlar, uygular ve değerlendirir. Öğrenciler, bilgi ve becerileri her yarıyıl on dört hafta süresince 8 saat teorik, 4 saat laboratuar, 10 saat uygulama çalışması ile kazanır.

3.sınıfın ilk döneminde öğrenci; yaşam dönemlerine göre (Gebelik, yenidoğan, bebek, oyun çocuğu, okul çocuğu, adölesan, erişkin ve yaşlı) sağlıklı bireyi tanır, sağlık durumunu değerlendirmesini öğrenir. Öğrenciler, bilgi ve becerileri her yarıyıl on dört hafta süresince 8 saat teorik, 4 saat laboratuar, 10 saat uygulama çalışması ile kazanır.

3.sınıfın 2.döneminde öğrenci; özelikle çocuk, kadın ve ruh sağlığına ilişkin toplumda sıklıkla görülen hastalıkları ve ortaya çıkmasına neden olan etkenleri tanıyarak sağlık problemi yaşayan hasta bireyin sağlık durumunu değerlendirir, hemşirelik tanılarını belirler, hemşirelik girişimlerini planlar, uygular ve değerlendirir. Öğrenciler, bilgi ve becerileri her yarıyıl on beş hafta süresince 8 saat teorik, 2 saat laboratuar, 12 saat uygulama çalışması ile kazanır.

4.sınıfta öğrenci almış olduğu teorik bilgiler doğrultusunda ilgili sağlık kuruluşları, okul, cezaevi vb uygulama alanlarında uygulamalı çalışmalarını yapar. Öğrenciler, bilgi ve becerileri her yarıyıl on dört hafta süresince 28 saat uygulama çalışması ile kazanır.

Bununla birlikte öğrenciler eğitimleri süresince; Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Temel Bilgisayar Bilimleri, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce gibi zorunlu derslerin yanı sıra Üniversite ortak seçmeli ders havuzundan ders alabilir. Okul ve bölüm seçmeli derslerinden eğitim öğretim planında belirtilen AKTS kredisi doğrultusunda ders alır. Okul ve bölüm seçmeli dersleri arasında; Zaman Yönetimi, Drama, Bilgiye Ulaşım, Sağlık Eğitimi, Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım, Sağlık Sosyolojisi, Bulaşıcı Hastalıklar, Geriatri Hemşireliği, Yara Bakımı, Okul Sağlığı Hemşireliği, Sağlık Politikaları, Özürlü çocuk ve Hemşirelik, Afetlerde Hemşirelik Bakımı, Diyabet Hemşireliği, Sağlık Mevzuatı, Terminal Dönem ve Hemşirelik Bakımı, Hemşirelikte Vaka çalışmaları, Mesleki İngilizce dersleri bulunmaktadır.

Eğitim-Öğretim Olanakları
Bölümümüzde 2015 yılı itibariyle profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, araştırma görevlisinden oluşan 21 (7 ÖYP 35. madde ile diğer üniversitelerde görevli) öğretim elemanı ile eğitim verilmektedir.

1999-2000 Eğitim Öğretim yılında Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği ile İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarında, yüksek Lisans eğitimine başlanmıştır. İki anabilim dalında da öğretim üyesi olmaması nedeni ile öğrenci alımı yapılmamaktadır.

2000-2001 Eğitim Öğretim yılında Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, yüksek lisans eğitimine başlanmıştır. Halen yüksek lisans eğitim programı devam etmektedir.

2001-2002 Eğitim Öğretim yılında Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başlanmıştır. Halen yüksek lisans eğitim programı devam etmektedir.

2008-2009 Eğitim Öğretim yılında Cerrahi hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora eğitimine başlanmıştır. Helen doktora programı devam etmektedir.

2003-2004 eğitim öğretim döneminde hemşirelik eğitim programı, toplumumuzun gereksinimi olan bakım hizmetlerinden sorumlu daha nitelikli mezunlar verebilmek için disiplin içinde ve disiplinler arası tam entegrasyonu sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme sonucunda programların; yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirilmesi, öğrenmeyi kolaylaştırması, motivasyonu artırması, bilginin daha kullanılır hale getirilerek uygulamaya yansıtılabilmesi, analiz sentez yeteneğini geliştirmesi, problemlere bütüncül bakış sağlaması, problem çözme becerisini geliştirmesi, edinilen bilginin kalıcı olmasının sağlanması, ekip çalışmasının kolaylaştırıcı olması, sorgulayıcılık, araştırıcılık özelliğini kazandırması hedeflenmiştir.

Bölüm eğitim öğretim planları 2010-2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren Üniversitemizin benimsediği Eğitimde yeniden Yapılandırma Ve Kalite Geliştirme Süreci kapsamında tekrar gözden geçirilerek düzenlenmiştir.

 

Teorik dersler yüksekokulumuzda, laboratuar çalışmaları; okulumuz klinik beceri laboratuarı, Tıp Fak. Temel Bilimler Laboratuarları ve Üniversitemiz bilgisayar laboratuarlarında yapılmaktadır. Mesleki uygulamalar; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,  bölgedeki eğitim kurumları, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı birimler ve sağlık hizmetleri veren diğer kurum ve kuruluşlarda yürütülmektedir.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Olanakları
Mezun olan öğrencilerimiz, yataklı tedavi kurumları (kamu, özel vb), hastaneleri, Tıp Fakültesi ve İhtisas Hastaneleri, işyerleri gibi sağlık hizmetleri veren sağlık kuruluşlarında, iş yeri hemşiresi, okul sağlığı hemşiresi olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mesleğin geliştirilmesi amacıyla lisansüstü eğitim ve akademik çalışmalarda bulunmaktadırlar
.

Duyurular

Formlar ve Önemli Belgeler

WEB Sorumluları
Öğr. Gör. Hasan ÜNLÜ (hasan.unlu@kocaeli.edu.tr)
Öğr. Gör. Elvan ATAMTÜRK (elvan.atamturk@kocaeli.edu.tr)

© Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Umuttepe Yerleşkesi, 41380, İzmit, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 78 03